Dobruška, 29.10. 2016

Poslední můj letošní výlet do českých luhů a hájů mířil do východních Čech, kde se nachází v údolí Zlatého potoka (Dědiny) největší město okresu Rychnov nad Kněžnou, Dobruška.

V osadě Podchlumí je doloženo osídlení z doby bronzové. První zmínka o městě pochází z roku 1320, město dále spravuje části obce Běstviny, Domašín, Chábory, Spáleniště, Pulice, Mělčany a Křovice.  Bylo sídlem děkanátu, prvý plebán je doložen rokem 1354.  V r. 1493 je doložen cech řeznický, přibývá i celá řada cechů dalších – soukenický, koželužský (zrušeny do 1860) aj.  Po roce 1495 získalo město za Trčků z Lípy výroční, týdenní a koňské trhy, prodával se ječmen, slad i sůl, byla centrem opočensko-frymburského panství, nastával hospodářský rozkvět kraje, kvetl obchod.  Po třicetileté válce nastává úpadek, k podorlickému povstání v r. 1628 se připojila i Dobruška jako jediné město, připadlo po konfiskacích Colloredům-Waldsee, město mělo samosprávu, k r. 1713 jsou doloženi dva konšelé, 1793 regulovaný magistrát za vlády Josefa II.  V r. 1740-63 během válek o dědictví rakouské kraj vyčerpávaly vojenské manévry, ranění a vojsko zde byli i v r. 1866 po bitvě u Hradce Králové. V letech 1849-1945 platí obecní zřízení, okresem se město stalo jen dočasně 1850, pak až v r. 1944.  V 19. století vznikají průmyslové závody, různé vlastenecké spolky, je zavedena železnice.  V roce 1866 podstoupilo město nejhorší požár v historii, po níž musela být značná část města znovu vybudována. Již 5.října 1918 je vyhlášena samostatnost, válka si vyžádala ale mnoho obětí. Po válce vzniká řada budov – sokolovna, Husův sbor (1936), občanská záložna aj.  Po r. 1945 nastává kolektivizace a nucená industrializace, likvidovány jsou soukromníci.  V r. 1926 navštívil město prezident republiky T.G. Masaryk. V r. 2003 byla v centru města prohlášena Městská památková zóna. Město má asi 7 tisíc obyvatel.

Náměstí F.L. Věka čp. 1, radnice (renesanční po 1565 s románskou křtitelnicí, jedna z nejcennějších radničních budov u nás s ranými obrazy malíře Františka Kupky) od severu s arkádovou hodinovou věží a obloučkovým zdobným štítem radniční budovy vpravo. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobruška.

Mezi památkami je nutno zmínit radnici čp. 1, spolu s dalšími budovami se nacházejícími na historickém středu – obdélníkovém náměstí F.L. Věka, renesanční po požáru v r. 1565 s románskou křtitelnicí v obřadní síni, nejstarší hmotnou památkou města vůbec. Jsou zde i raná díla malíře Františka Kupky (1871 Opočno-1957).  Kostel sv. Václava byl dřevěný (dol. 1350 po založení města), pozdně gotický z počátku 16. století, zbarokizován v letech 1709-24 (M. Rossi). Za městem je se hřbitovem snad rovněž gotický kostel sv. Ducha, přestavěn renesančně v r. 1687 (zvonice, r. 1588 renesanční zvon), barokně po r. 1761 s poustevnou z let 1767-82. Před radnicí je barokní Mariánský sloup (1736, O. Decker).  Barokní ráz města z 18. století udává dům v Poddomí čp. 185, rodný dům národního buditele Františka Ladislava Heka (satiry, epigramy, 1769-1847, proslaven A. Jiráskem a televizním seriálem jako F.L.Věk). Židovské osídlení od 16. století, hřbitov založen v r. 1675 barokně, synagoga po 1721 barokně (1866 novogoticky), 1881 rozšířen na 2400 hektarů, v Rabínském domě, dnes muzeu, je jediná zpřístupněná mikve v ČR (18. století). V domě čp. 43 s empírovým portálem je dnes městské lapidárium. Městský hřbitov vznikl v r. 1874, je zde např. hrobka rodiny Laichterových (knihkupec, vydával spisy TGM).  Socha sv. Jana Nepomckého je barokní z r. 1712. Dům u Rýdlů (čp. 17, náměstí F.L. Věka, hotel) má secesní výzdobu.  Blízká Křížová cesta ke Studánce byla vysvěcena roku 1904. Stará kovárna čp. 364 je ze 17.-18. století.  Kromě F. L. Heka se zde narodil hudební skladatel Augustýn Šenkýř, malíř Alois Beer, divadelník František Adolf Šubert, herec Karel Lier, působil zde v raném období malíř František Kupka. Koná se zde řada festivalů, např. letní muzicírování nebo Hekův festival od r. 2011.

Centrum Dobrušky (doloženo 1320) s náměstím F.L. Věka z leteckého pohledu, na náměstí radnice (renesančně po 1565), s Mariánským sloupem (1736), vpravo kostel sv. Václava (gotický 14. stol., poč.  16. století, barokně 1709-24 M. Rossi). Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobruška.